ПОКАНА за свикване на редовно ОС на БПТА

20 февруари 2021

Уважаеми членове на БПТА,

Управителният съвет на „Българска Професионална Танцова Асоциация “ – гр. София на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно Общо събрание на 03.04 (Събота) 2021 г. от 12.00 часа в НСА – зала хореография (гр. София, Студентски град, последна спирка на авт. 280 и авт. 94) при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Асоциацията за 2020 г.
  2. Финансов отчет за периода 01.01.2020-31.12.2020 г.
  3. Утвърждаване на нови членове.
  4. Приемане на Бюджет за 2021 г.
  5. Приемане на Програма за дейността през 2021 г.

С настоящото писмо УС кани всички членове  на „Българска Професионална Танцова Асоциация“ – гр. София да присъстват на Общото събрание за да допринесат за неговото ползотворно протичане.

Събранието ще се проведе при стриктно спазване на противоепидемичните мерки в Р България ( https://coronavirus.bg/bg/merki/ogranichitelni-merki).

Материалите за събранието са на разположение в офиса и на официалния сайт на БПТА ( www.bg-dance.com )

При липса на кворум,  на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе същия ден от 13.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.